Kierownik budowy – za co odpowiada i ile kosztuje?

kierownik budowy

Kierownik budowy jest osobą, która z racji posiadanych uprawnień pełni główną rolę na danym placu budowy. Ma on zatem prawo do przeprowadzania bardzo wielu czynności, ale jednocześnie ciąży na nim odpowiedzialność za wszystkie wykonywane w takim miejscu prace. Jakie konkretnie obowiązki ma kierownik budowy? Ile zarabia taka osoba?

Kierownik budowy – obowiązki

Kierownikiem budowy określana jest osoba, która może wykonywać samodzielną funkcję techniczną na placach budowy. Dotyczy to kierowania wykonywaniem danego obiektu, jak również jego odbudową, rozbudową czy nadbudową. Wedle aktualnie obowiązującego prawa kierownik budowy uznawany jest również za uczestnika całego procesu budowy.

Jakie obowiązki posiada kierownik budowy?

Prawo budowlane wskazuje, że odpowiedzialny jest on za:

 1. Zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenie obiektów i urządzeń, zastosowanie tablic informacyjnych) po protokolarnym przejęciu go od inwestora i pisemnym oświadczeniu o objęciu kierownictwa na placu budowy wraz z pełną odpowiedzialnością;
 2. Stworzenie treści planu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia;
 3. Wytyczenie geodezyjne danego obiektu;
 4. Organizowanie i koordynowanie pracami budowlanymi w zgodzie z projektem, przepisami, pozwoleniami;
 5. Koordynowanie zadaniami, które mają zapobiec tworzeniu zagrożeń dla życia i zdrowia;
 6. Zatrzymanie prac w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, a w razie zagrożeń – poinformowanie o tym inwestora, odpowiednich służb czy organów;
 7. Wprowadzanie na podstawie postępu robót zmian związanych z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 8. Uniemożliwianie wstępu na teren budowy nieupoważnionym do tego osobom;
 9. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji (m.in. dziennika budowy, protokołów odbiorów, dokumentacji powykonawczej);
 10. Realizowanie umieszczonych przez projektanta czy inspektora w dzienniku budowy zaleceń;
 11. Wykonywanie obowiązkowych sprawdzeń i prób urządzeń, przewodów kominowych, instalacji gazowej, odgromowej czy elektrycznej jeszcze przed zgłoszeniem danego obiektu do odbioru;
 12. Zgłaszanie obiektu do odebrania po uprzednim wpisie w dzienniku budowy;
 13. Uczestniczenie w odbiorze obiektu wraz z zapewnieniem usunięcia ewentualnych wad, które zostałyby stwierdzone;
 14. Oświadczenie (przekazane inwestorowi), że obiekt został wybudowany zgodnie z projektami, w odpowiednich warunkach, wedle przepisów, przy użyciu dopuszczonych do użytku materiałów i sprzętów, posiadających certyfikaty.

Odpowiedzialność kierownika budowy

Jak widać na podstawie wymienionych obowiązków – kierownik budowy koordynuje wszystkimi pracami i ponosi pełną odpowiedzialność za poszczególne działania, ich przebieg, w tym również wszelkie wypadki lub inne zdarzenia, które wystąpiły na terenie budowy lub mają związek z inwestycją.

Kierownik budowy zobowiązany jest więc czuwać przez cały czas nad całością procesu budowlanego oraz jego zgodnością z wytycznymi, przepisami i zasadami bezpieczeństwa – nie może zatem ani na chwilę opuścić terenu budowy. W przypadku nieprawidłowości może otrzymać on karę grzywny, a dodatkowo inwestor ma prawo ubiegać się o naprawienie zaistniałych szkód, jeśli powstały one w wyniku niedopatrzenia i niedopełnienia obowiązków przez kierownika budowy.

Trzeba jednocześnie podkreślić, że odpowiedzialność ta dotyczy również zgody na wykonanie określonych prac narzuconych przez inwestora, wiążących się z naruszeniem przepisów czy procedur. W takich wypadkach kierownik budowy powinien odstąpić od przeprowadzenia czynności, których od niego zażądano, wstrzymując całą budowę.

Kierownik budowy – koszt

To, jaką kwotą trzeba dysponować w celu zatrudnienia kierownika budowy, zależy od kilku czynników. Jest to m.in. rodzaj wykonywanych czynności, zakres obowiązków, często także lokalizacja i region kraju. Różny bywa także sposób rozliczania się – może to być określona w umowie zapłata za całość wszystkich przeprowadzonych prac, jak i stawka miesięczna.

Wedle analiz i przeprowadzanych badań – większość, bo ponad połowa kierowników budowy, zarabia miesięcznie od 5000 do 9000 zł (brutto). Zdarzają się również osoby, których zatrudnienie na tym stanowisku przekroczy tę kwotę. Kierownik budowy otrzymuje często dodatkowe profity w postaci m.in. telefonu, laptopa czy samochodu służbowego.

Dodaj komentarz